Цогт-Овоо, сомон (аймак Умнеговь, Монголия)

Главная | контакты | Монголия | Умнеговь

Цогт-Овоо - сомон в Монголии. Входит в состав аймака Умнеговь.

Флаг сомона Цогт-Овоо.

Герб сомона Цогт-Овоо.


Административное устройство

В административном отношении сомон Цогт-Овоо состоит из 3 багов:


Баг Бортээг

Флаг бага Бортээг.

Герб бага Бортээг.


Баг Замыншанд

Флаг бага Замыншанд.

Герб бага Замыншанд.


Баг Найз

Флаг бага Найз.

Герб бага Найз.


Реклама